Hey Hey!!! It's TeyTey!!! v2.0, I still write #1984 for the date on checks…...
Hey Hey!!! It's TeyTey!!! v2.0
I still write #1984 for the date on checks… #HappyNewYear #2014 … #Orwell #BigBrother … #AlexJones #InfoWars #PrisonPlanet … (at TeyTey’s Crash Pad (Indian Rocks Beach, FL))

I still write #1984 for the date on checks… #HappyNewYear #2014 … #Orwell #BigBrother … #AlexJones #InfoWars #PrisonPlanet … (at TeyTey’s Crash Pad (Indian Rocks Beach, FL))

  1. tinfoil-starz reblogged this from heyheyitsteytey-v2
  2. heyheyitsteytey-v2 posted this
Blog comments powered by Disqus